วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ (VISION) : มุ่งสู่การเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาทางด้านธุรกิจสุขภาพ ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ
พันธกิจ (MISSION)

พันธกิจที่ 1 ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและธุรกิจสถานพยาบาลให้มีสมรรถนะ บุคลิกภาพเหมาะสมกับสาขาวิชาชีพ​

พันธกิจที่ 2 พัฒนาหลักสูตรความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและธุรกิจสถานพยาบาล เพื่อสนองตอบความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานในอนาคต​

พันธกิจที่ 3 พัฒนาทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรภายในสถานศึกษา ระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาในอนาคต​

พันธกิจที่ 4 บริการความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และธุรกิจสุขภาพสู่การปฏิบัติงานอาชีพ ชุมชน สังคม​

พันธกิจที่ 5 สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการจัดการศึกษาและการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ​

พันธกิจที่ 6 สร้างความร่วมมือกับสถานบันระดับอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะและเชื่อมโยงการศึกษาต่อของนักศึกษา​

พันธกิจที่ 7 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาที่ 3 รองรับการประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และธุรกิจสุขภาพ​สู่ AEC​

พันธกิจที่ 8 เป็นองค์กรรับรองมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ