คำอธิบายตราประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี

โล่ (El Cid Shield)  โล่คุ้มครอง
เป็นเครื่องหมายแสดงการปกป้องคุ้มครอง ความมีศักดิ์ศรี ภายในโล่แบ่งเป็น 4 ส่วนแต่ละส่วนมีความหมายเชื่อมโยงกันดังนี้

ส่วนที่ 1 รูปหนังสือ
หมายถึง การศึกษาหาความรู้ ความรู้อันก่อเกิดปัญญาแก่ชีวิต

ส่วนที่ 2 รูปตะเกียง
หมายถึง สัญลักษณ์แห่งการบริการ และการอุทิศตนต่อผู้อื่น แสงสว่างจากตะเกียง นำทางไปสู่ปลายทางด้วยคุณธรรมและปัญญา

ส่วนที่ 3 ไม้เท้าคาดูเซียส (Caduceus)
คือไม้เท้าที่มีปีกของเสอร์เมส (IHermes : เทพแห่งการสื่อสารและการพูด) ที่มีงูสองตัวพันรอบ เป็นสัญลักษณ์ที่หมายถึง ความเป็นกลาง การทูต การเจรจา และสันติภาพแสดงลักษณะอันพึงประสงค์ต่อวิชาชีพทางการแพท

ส่วนที่ 4 รูปมือไหว้
หมายถึง การบริการด้วยใจ (Service Mind) ความอ่อนโยน ความนุ่มนวลที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทย โลก และพระจันทร์ ดาวเคราะห์สองดวงที่อยู่พึ่งพากันมานานนับหลายล้านปี แสดงให้เห็นการพึ่งพาและเอื้ออาทร การดำรงอยู่ของมวลมนุษย์ที่ไม่สามารถอยู่โดยลำพังได้จำเป็นต้องอาศัยสรรพสิ่งรอบข้างในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

คำว่า INTELLIGENCE, SERVICE MIND, PROFESSIONAL
เป็นคติพจน์ (Motto) ประจำใจของโรงเรียนจันทร์รวีอาชีวศึกษา ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาจะเป็นผู้มีปัญญาด้วยอัตลักษณ์ของชาวจันทร์รวี