สาขาวิชาการบัญชี (เชี่ยวชาญในโรงพาบาล)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อย่อภาษาไทย : ปวส.

2. ชื่อสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย :  สาขาวิชา การบัญชี (เชี่ยวชาญในโรงพาบาล)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ในงานการบัญชี (เชี่ยวชาญในโรงพาบาล)

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

รวมไม่น้อยกว่า  83  หน่วยกิต*

5. รูปแบบของหลักสูตร

ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตรจำนวน  2  ปี จัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

6. ศึกษาต่อ / ประกอบอาชีพ ศึกษาหลังสำเร็จการศึกษา

    ศึกษาต่อ
  • คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์ ปริญญาตรี (เทียบโอน) สาขาวิชาการบัญชี
    ประกอบอาชีพ
  • งานบัญชีในสถานพยาบาล
  • งานการเงินในสถานพยาบาล
  • งานคลังสินค้าและพัสดุในสถานพบาบาล

อยู่ระหว่างกระบวนการปรับปรุงข้อมูล