อาจารย์จิรวัฒน์ ดวงแก้ว

ตำแหน่ง  อาจารย์คอมพิวเตอร์

คุณวุฒิ –

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี