ผู้รับใบอนุญาต

พ.ญ.จีรวรรณ เวศกิจกุล

ผู้รับใบอนุญาต

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ผอ.นิคม เมฆะ

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ทีมบริหารวิทยาลัย

นางสาวหฤทชนัน พงษ์ภัทรกุล
รองผู้อำนวยการ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวจันทร์ปภัทร์  บัวเทพ
รองผู้อำนวยการกองการคลัง
นางสาววิมลรัตน์   ยอดคำแปง
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 นายอภิสิทธิ์   แก้วฟู

 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

คณาจารย์ผู้สอน

อาจารย์จิรวัฒน์ ดวงแก้ว
อาจารย์คอมพิวเตอร์
อาจารย์อาริดา ทิพรส
อาจารย์พยาบาล
อาจารย์ตวงรัตน์ ทิปมูล
อาจารย์พยาบาล
อาจารย์นลินรัตน์ พนิธนวงศ์
อาจารย์คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
อาจารย์อรุโณชา ไชยเมืองใจ
อาจารย์ภาษาต่างประเทศ
อาจารย์จิรารัตน์ รัตนาธรรมพาภรณ์
อาจารย์สังคม
อาจารย์ลักขณา สุริยคำ
อาจารย์แนะแนว
อาจารย์กชพรรณ วงษ์เปี่ยม
อาจารย์แนะแนว
อาจารย์นวลตอง สุคำ
อาจารย์บัญชี