หลักสูตรที่เปิดสอน

ผู้ช่วยการพยาบาล(ระยะสั้น)

ความมั่นคงในการทำงาน

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรัฐและเอกชน คลีนิกศูนย์การพยาบาล ร้านจำหน่ายยา ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถาบันการศึกษารัฐและเอกชน ศูนย์การแพทย์ คลีนิกเวชสำอางค์ ฯลฯ

อาชีพ : ผู้ช่วยทางการพยาบาล (Nurse Aid) ผู้ช่วยทางการแพทย์ ผู้ช่วยห้องทันตกรรม เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเวชระเบียน เจ้าหน้าที่ผู็ช่วยสาธารณสุข ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ(Lap) ครูผู้ช่วยสอนสถานพยาบาล ฯลฯ

Read more

Alumni

คุณสมบัติ

เพศชายหรือเพศหญิง

วุฒิการศึกษาเทียบเท่า ม.3 ขึ้นไป

สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

เป็นผู้ที่มีใจรักงานบริการ

สวัสดิการที่ได้รับ

ชุดนักเรียนฟรี 2 ชุด

อาหารกลางวัน ฟรี

หอพักในบริเวณโรงเรียน ฟรี

หนังสือและอุปกรณ์การเรียน ฟรี

หลักฐานการสมัคร

สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด

สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด

รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ

Subscribe to Klaimor Nursing Assistant!

สร้างภาพฝันการเป็นผู้ช่วยพยาบาลให้ชัดเจนขึ้น