สาขาวิชาการเลขานุการ

(เชี่ยวชาญงานเลขานุการทางการแพทย์)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

หลักสูตรระดับ          ปวส.

ระยะเวลาเรียน          2 ปี

วุฒิที่เปิดรับ              ม.6 หรือ  เทียบเท่า

หลักสูตรภาษา          ไทย

สมัครเลยตอนนี้!

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อย่อภาษาไทย : ปวส.

2. ชื่อสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : สาขาวิชาการเลขานุการ (เชี่ยวชาญงานเลขานุการทางการแพทย์)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ในงานการเลขานุการ (เชี่ยวชาญงานเลขานุการทางการแพทย์)

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

รวมไม่น้อยกว่า 83 หน่อยกิต *

5. รูปแบบของหลักสูตร

ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตรจำนวน  2  ปี จัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

6. ศึกษาต่อ / ประกอบอาชีพ ศึกษาหลังสำเร็จการศึกษา

    ศึกษาต่อ       
    ประกอบอาชีพ
  • เลขานุการทางการแพทย์และการพยาบาล
  • ผู้ประสานงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
  • พนักงานองค์กรรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการแพทย์
  • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในบริษัทเวชภัณฑ์
  • ผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพ

อยู่ระหว่างกระบวนการกำลังปรับปรุงข้อมูล