สาขาวิชาการท่องเที่ยว

(เชี่ยวชาญงานท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

หลักสูตรระดับ          ปวส.

ระยะเวลาเรียน          2 ปี

วุฒิที่เปิดรับ              ม.6  หรือ  เทียบเท่า

หลักสูตรภาษา          ไทย

สมัครเลยตอนนี้!

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อย่อภาษาไทย : ปวส.

2. ชื่อสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : สาขาวิชาการเลขานุการ (เชี่ยวชาญงานท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ในงานการเลขานุการ (เชี่ยวชาญงานท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ)

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

รวมไม่น้อยกว่า 83 หน่อยกิต *

5. รูปแบบของหลักสูตร

ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตรจำนวน  2  ปี จัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

6. ศึกษาต่อ / ประกอบอาชีพ ศึกษาหลังสำเร็จการศึกษา

    ศึกษาต่อ
  • คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ปริญญาตรี (เทียบโอน) สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว 2 ปี
    ประกอบอาชีพ
  • มัคคุเทศก์
  • ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
  • งานขาย
  • รับจอง
  • ต้อนรับในธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจโรงแรม
  • งานการตลาดสุขภาพในสถานพยาบาล
  • งานนวด
  • งานสปา

อยู่ระหว่างกระบวนการกำลังปรับปรุงข้อมูล