สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

หลักสูตรระดับ          ปวส.

ระยะเวลาเรียน          2 ปี

วุฒิที่เปิดรับ              ม.6 หรือ เทียบเท่า

หลักสูตรภาษา          ไทย

สมัครเลยตอนนี้!

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อย่อภาษาไทย : ปวส.

2. ชื่อสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : สาขาวิชา ธุจกิจสถานพยาบาล

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ในงานธุรกิจสถานพยาบาล

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

รวมไม่น้อยกว่า 83 หน่อยกิต *

5. รูปแบบของหลักสูตร

ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตรจำนวน  2  ปี จัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

6. ศึกษาต่อ / ประกอบอาชีพ ศึกษาหลังสำเร็จการศึกษา

    ศึกษาต่อ
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี(เทียบโอน) มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (Practical Nurse : PN) 1ปี
 • คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์ ปริญญาตรี (เทียบโอน) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ
    ประกอบอาชีพ
 • เลขานุการทางการแพทย์และการพยาบาล
 • ผู้ช่วยนักรังสี
 • ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
 • ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ
 • พนักงานบริการส่วหน้าในสถานพยาบาล
 • พนักงานเวชระเบียน
 • เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสาธารณสุข
 • พนักงานสถานบริการความงาม
 • ผู้ดูแลเด็ก
 • ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
 • งานบริการสุขภาพ

อยู่ระหว่างกระบวนการกำลังปรับปรุงข้อมูล