สาขาวิชาการบัญชี (เชี่ยวชาญในโรงพยาบาล)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชื่อย่อภาษาไทย : ปวช.

2. ชื่อสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : สาขาวิชา เลขานุการ (เชี่ยวชาญทางการแพทย์)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ในงานสาขาวิชา เลขานุการ (เชี่ยวชาญทางการแพทย์)

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต*

5. รูปแบบของหลักสูตร

ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตรจำนวน 3 ปี จัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยครูผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทาง

6. ศึกษาต่อ / ประกอบอาชีพ ศึกษาหลังสำเร็จการศึกษา

    ศึกษาต่อ
  • คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
    ประกอบอาชีพ
  • งานบัญชีในสถานพยาบาล
  • งานการเงินในสถานพยาบาล
  • งานคลังสินค้าและพัสดุในสถานพบาบาล

อยู่ระหว่างกระบวนการกำลังปรับปรุงข้อมูล