สาขาวิชาการบัญชี (เชี่ยวชาญในโรงพยาบาล)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หลักสูตรระดับ          ปวช.

ระยะเวลาเรียน         3 ปี

วุฒิที่เปิดรับ              ม.3 หรือ เทียบเท่า

หลักสูตรภาษา          ไทย

สมัครเลยตอนนี้ !

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชื่อย่อภาษาไทย : ปวช.

2. ชื่อสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : สาขาวิชา การบัญชี (เชี่ยวชาญงานบัญชีในโรงพยาบาล)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ในงานสาขาวิชาการบัญชี (เชี่ยวชาญงานบัญชีในโรงพยาบาล)

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต*

5. รูปแบบของหลักสูตร

ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตรจำนวน 3 ปี จัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยครูผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทาง

6. ศึกษาต่อ / ประกอบอาชีพ ศึกษาหลังสำเร็จการศึกษา

    ศึกษาต่อ
  • คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
    ประกอบอาชีพ
  • งานบัญชีในสถานพยาบาล
  • งานการเงินในสถานพยาบาล
  • งานคลังสินค้าและพัสดุในสถานพบาบาล

อยู่ระหว่างกระบวนการกำลังปรับปรุงข้อมูล