สาขาวิชาการเลขานุการ

(เชี่ยวชาญงานเลขานุการทางการแพทย์)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หลักสูตรระดับ          ปวช.

ระยะเวลาเรียน         3 ปี

วุฒิที่เปิดรับ              ม.3 หรือ เทียบเท่า

หลักสูตรภาษา          ไทย

สมัครเลยตอนนี้ !

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชื่อย่อภาษาไทย : ปวช.

2. ชื่อสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : สาขาวิชา การเลขานุการ (เชี่ยวชาญงานเลขานุการทางการแพทย์)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ในงานการเลขานุการ (เชี่ยวชาญงานเลขานุการทางการแพทย์)

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต*

5. รูปแบบของหลักสูตร

ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตรจำนวน 3 ปี จัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยครูผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทาง

6. ศึกษาต่อ / ประกอบอาชีพ ศึกษาหลังสำเร็จการศึกษา

      ศึกษาต่อ
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเลขานุการ
      ประกอบอาชีพ
  • เลขานุการทางการแพทย์และการพยาบาล
  • ผู้ประสานงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
  • พนักงานองค์กรรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการแพทย์
  • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในบริษัทเวชภัณฑ์
  • ผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพ

อยู่ระหว่างกระบวนการกำลังปรับปรุงข้อมูล