สื่อแนะนำสาขาวิชา

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

(เชี่ยวชาญงานท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หลักสูตรระดับ          ปวช.

ระยะเวลาเรียน         3 ปี

วุฒิที่เปิดรับ              ม.3 หรือ เทียบเท่า

หลักสูตรภาษา          ไทย

สมัครเลยตอนนี้ !

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชื่อย่อภาษาไทย : ปวช.

2. ชื่อสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : สาขาวิชา การท่องเที่ยว (เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ในงานการท่องเที่ยว (เชี่ยวชาญงานท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ)

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต*

5. รูปแบบของหลักสูตร

ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตรจำนวน 3 ปี จัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยครูผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทาง

6. ศึกษาต่อ / ประกอบอาชีพ ศึกษาหลังสำเร็จการศึกษา

     ศึกษาต่อ
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
 • คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
    ประกอบอาชีพ
 • มัคคุเทศก์
 • ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
 • งานขาย
 • รับจอง
 • ต้อนรับในธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจโรงแรม
 • งานการตลาดสุขภาพในสถานพยาบาล
 • งานนวด
 • งานสปา

อยู่ระหว่างกระบวนการกำลังปรับปรุงข้อมูล