สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หลักสูตรระดับ          ปวช.

ระยะเวลาเรียน         3 ปี

วุฒิที่เปิดรับ              ม.3 หรือ เทียบเท่า

หลักสูตรภาษา          ไทย

สมัครเลยตอนนี้ !

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชื่อย่อภาษาไทย : ปวช.

2. ชื่อสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : สาขาวิชาธุจกิจสถานพยาบาล

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ในงานธุรกิจสถานพยาบาล

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต*

5. รูปแบบของหลักสูตร

ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตรจำนวน 3 ปี จัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยครูผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทาง

6. ศึกษาต่อ / ประกอบอาชีพ ศึกษาหลังสำเร็จการศึกษา

     ศึกษาต่อ
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (Practical Nurse : PN) 1ปี
 • คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ
     ประกอบอาชีพ
 • เลขานุการทางการแพทย์และการพยาบาล
 • ผู้ช่วยนักรังสี ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
 • ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ
 • พนักงานบริการส่วหน้าในสถานพยาบาล
 • พนักงานเวชระเบียน
 • เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสาธารณสุข
 • พนักงานสถานบริการความงาม
 • ผู้ดูแลเด็ก
 • ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
 • งานบริการสุขภาพ

อยู่ระหว่างกระบวนการกำลังปรับปรุงข้อมูล