กำหนดการสอบสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลเด็ก รอบที่ 4

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 704

Sep 05

กำหนดการสอบสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลเด็ก รอบที่ 4

กำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริการสุขภาพ สาขาอาชีพผู้ดูแลเด็ก ครั้งที่ 4 มีดังต่อไปนี้

กำหนดการสอบ

วันที่ 9 กันยายน 2560

กลุ่ม A

กลุ่ม B

07.30 - 08.00 น. ลงทะเบียน 07.30 - 08.00 น. ลงทะเบียน
08.00 – 09.00 น. แนะนำกระบวนการสอบ (ห้อง BJ201) 08.00 – 09.00 น. แนะนำกระบวนการสอบ (ห้อง BJ201)
09.00 – 12.00 น. สอบปฏิบัติ (ห้องสอบปฏิบัติ) 09.00 – 12.00 น. สอบข้อเขียน (ห้อง BJ201)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร (ห้องสปา) 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร (ห้อง BJ201)
13.00 – 16.00 น. สอบข้อเขียน (ห้อง BJ201) 13.00 – 16.00 น. สอบปฏิบัติ (ห้องสอบปฏิบัติ)

 (หากดูข้อมูลผ่านมือถือ ให้ใช้นิ้วเลื่อนตารางไปทางซ้ายเพื่อดูข้อมูลที่เหลือ)

ลำดับที่ สาขาวิชาชีพ/
อาชีพที่ทำการทดสอบ
ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการทดสอบ (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) สถานที่ทำงาน
02-A1-04-001 ผู้ดูแลเด็ก ชั้น 1 นางเกศริน  กันทา Mrs. Katsarin Kantha โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา
02-A1-04-002 ผู้ดูแลเด็ก ชั้น 1 นางสาวกัลยรักษ์  มหคุณธรรม Mrs. Kunyalus Mahakunnathan โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา
02-A1-04-003 ผู้ดูแลเด็ก ชั้น 1 นางสาวกาญจนา  สุมา Miss. Kanchana Suma โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา
02-A1-04-004 ผู้ดูแลเด็ก ชั้น 1 นางสาวนฤมล  แก้ววงค์วาลย์ Miss. Naruamon  keawongval โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา
02-A1-04-005 ผู้ดูแลเด็ก ชั้น 1 นางสาวเบญจพร  พวงสมบัติ Miss. Benjaporn  puangsonbut โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา
02-A1-04-006 ผู้ดูแลเด็ก ชั้น 1 นางสาวพนมขวัน  ชัยรังษี Miss. Panonkwan  chairamgsie โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา
02-A1-04-007 ผู้ดูแลเด็ก ชั้น 1 นางสาวพรศรี  โยะก่อ Miss. Pornsri Yhokor โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา
02-A1-04-008 ผู้ดูแลเด็ก ชั้น 1 นางสาวภัณฑิราภา  อุทุมพร Miss. Phanthirapha Uyhumporn โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา
02-A1-04-009 ผู้ดูแลเด็ก ชั้น 1 นางสาวรัชฎา  วงศ์หล้า Miss. Ratchada Wonglar โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา
02-A1-04-010 ผู้ดูแลเด็ก ชั้น 1 นางสาววัชรี  ฉัตรเชิดตระกูล Miss. Watcharee Chatchwdtrakoon โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา
02-A1-04-011 ผู้ดูแลเด็ก ชั้น 1 นางสาวสุนิสา  สุจริต Miss. Sunisa Sujarit โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา
02-A1-04-012 ผู้ดูแลเด็ก ชั้น 1 นางสาวอังคณา  พรมสินชัย Miss. Aungkana Promsinchai โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา
02-A1-04-013 ผู้ดูแลเด็ก ชั้น 1 นางสุพรรษา  ลือยศ Miss. Supansa Lueyos โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา
02-A1-04-014 ผู้ดูแลเด็ก ชั้น 1 นางอารีจิตต์  วงศ์หาญ Miss. Areejit Wonghan โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา
02-A2-04-001 ผู้ดูแลเด็ก ชั้น 2 นางนภสร  ณ รังสรี Miss. Napasorn Narangsri โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา
02-A2-04-002 ผู้ดูแลเด็ก ชั้น 2 นางสโรชา  ใจอ้าย Miss. Sarocha Jaiaey โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา
02-A2-04-003 ผู้ดูแลเด็ก ชั้น 2 นางสาวนิตยา  ขัดหนูวงค์ Miss. Nittaya Khudnuwong โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา
02-A2-04-004 ผู้ดูแลเด็ก ชั้น 2 นางสาวนิตยา  วงษ์แปง Miss. Nittaya Wongpang โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา
02-A2-04-005 ผู้ดูแลเด็ก ชั้น 2 นางสาวภัสราภรณ์  บุญมี Miss. Phassaraporn Boonmee โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา
02-A2-04-006 ผู้ดูแลเด็ก ชั้น 2 นางสาวอุไรพร  หนองปิงคำ Miss. Uraiporn Nongpigkum โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา  

(หากดูข้อมูลผ่านมือถือ ให้ใช้นิ้วเลื่อนตารางไปทางซ้ายเพื่อดูข้อมูลที่เหลือ)

 


 

วันที่ 10 กันยายน 2560

กลุ่ม A

กลุ่ม B

07.30 - 08.00 น. ลงทะเบียน 07.30 - 08.00 น. ลงทะเบียน
08.00 – 09.00 น. แนะนำกระบวนการสอบ (ห้อง BJ201) 08.00 – 09.00 น. แนะนำกระบวนการสอบ (ห้อง BJ201)
09.00 – 12.00 น. สอบปฏิบัติ (ห้องสอบปฏิบัติ) 09.00 – 12.00 น. สอบข้อเขียน (ห้อง BJ201)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร (ห้องสปา) 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร (ห้อง BJ201)
13.00 – 17.00 น. สอบข้อเขียน (ห้อง BJ201) 13.00 – 17.00 น. สอบปฏิบัติ (ห้องสอบปฏิบัติ)

 (หากดูข้อมูลผ่านมือถือ ให้ใช้นิ้วเลื่อนตารางไปทางซ้ายเพื่อดูข้อมูลที่เหลือ)

ลำดับที่ สาขาวิชาชีพ/อาชีพ ที่ทำการทดสอบ ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการทดสอบ (ภาษาไทย) สถานที่ทำงาน
02-A1-04-015 ผู้ดูแลเด็ก ชั้น 1 นางสาวเมทินี กันตีมูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
02-A1-04-016 ผู้ดูแลเด็ก ชั้น 1 นางสาวกนกพร หมื่นแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
02-A2-04-007 ผู้ดูแลเด็ก ชั้น 2 นางณภัค  ศรีปัญญา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา
02-A2-04-008 ผู้ดูแลเด็ก ชั้น 2 นางสรรสนีย์  วงธัญกรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา
02-A2-04-009 ผู้ดูแลเด็ก ชั้น 2 นางสาวศรินยา  ถาวิชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา
02-A2-04-010 ผู้ดูแลเด็ก ชั้น 2 นางรัตติกาล แก้วมา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
02-A2-04-011 ผู้ดูแลเด็ก ชั้น 2 นางสาว กาญจนา มากทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
02-A2-04-012 ผู้ดูแลเด็ก ชั้น 2 นางสาว คนึงนิต บุญเป็ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
02-A2-04-013 ผู้ดูแลเด็ก ชั้น 2 นางสาวกาญจน์ อาทะ                  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
02-A2-04-014 ผู้ดูแลเด็ก ชั้น 2 นางสาวกุลรัศมิ์ เขื่อนจินดา          โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
02-A2-04-015 ผู้ดูแลเด็ก ชั้น 2 นางสาวเกศสินี จินดาพันธุ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
02-A2-04-016 ผู้ดูแลเด็ก ชั้น 2 นางสาวเกษรินทร์ กาบแซง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
02-A2-04-017 ผู้ดูแลเด็ก ชั้น 2 นางสาวจีรพรรณ สันคำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
02-A2-04-018 ผู้ดูแลเด็ก ชั้น 2 นางสาวนภัสกร. อาทะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
02-A2-04-019 ผู้ดูแลเด็ก ชั้น 2 นางสาวนภัสนันท์  ยาวิชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
02-A2-04-020 ผู้ดูแลเด็ก ชั้น 2 นางสาวพวงพยอม  บุญทา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
02-A2-04-021 ผู้ดูแลเด็ก ชั้น 2 นางสาวพิมภินันท์ ปันทะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
02-A2-04-022 ผู้ดูแลเด็ก ชั้น 2 นางสาวศยามล  อาชีวะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
02-A2-04-023 ผู้ดูแลเด็ก ชั้น 2 นางสาวสมร เบ้าสีไฮ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
02-A2-04-024 ผู้ดูแลเด็ก ชั้น 2 นางสาวสุกัญญา จอมสุรีย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
02-A2-04-025 ผู้ดูแลเด็ก ชั้น 2 นางสาวอัจฉรา หล้าเต็น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
02-A2-04-026 ผู้ดูแลเด็ก ชั้น 2 นางสาวอัญชลี เสมอจิตต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่  

(หากดูข้อมูลผ่านมือถือ ให้ใช้นิ้วเลื่อนตารางไปทางซ้ายเพื่อดูข้อมูลที่เหลือ)