สารจากผู้รับใบอนุญาต

“ความสำเร็จย่อมเกิดจาก  3 สิ่ง  คือ  เพื่อนดี ครูดี  และโรงเรียนที่ดีเสมอ”

           ปัจจุบันบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ยังขาดแคลนกันเป็นอย่างมาก อาทิ เช่น ผู้ช่วยแพทย์  เจ้าหน้าที่แผนกเภสัชฯ    เจ้าหน้าที่เวชระเบียน   ฯลฯ   ซึ่งมีโรงเรียนฝึกผู้ช่วยพยาบาลเกิดขึ้นมามากมาย แต่ยังเป็นโรงเรียนนอก  ระบบ และเป็นหลักสูตรระยะสั้น ดังนั้นจึงยังเกิดปัญหาในเรื่องของความรู้พื้นฐานและ     โอกาศในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป
         ด้วยประสบการณ์เป็นแพทย์ในฐานะผู้บริหารโรงพยาบาล   ซึ่งได้ก่อตั้งสถาบันการศึกษาขึ้นภายใต้ชื่อ   “วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี”   โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ  มีความชำนาญเฉพาะด้านตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างแท้จริงภายใต้แนวคิดดังกล่าว       สำเร็จการศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการที่เกี่ยวกับสุขภาพได้ ้เช่น โรงพยาบาลคลินิก      ศูนย์ทันตกรรม ธุรกิจสปา ธุรกิจโรงแรม พร้อมทั้งเอื้อต่อการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป และสามารถที่จะทำงานในต่างประเทศได้คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ณ ที่นี้ จึงเชื่อ “การประสบความสำเร็จย่อมเกิดจาก 3 สิ่งคือ เพื่อนดี ครูดี และโรงเรียนที่ดีเสมอ”

พ.ญ.จีรวรรณ เวศกิจกุล

(ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี)