ตราสัญลักษณ์

วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่การเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาทางด้านสุขภาพ
และเวชกิจการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล”

ปรัชญาวิทยาลัย

” วิชาการเป็นเลิศ   ชูเชิดเจตบริการ   เชี่ยวชาญงานอาชีพ “

อัตลักษณ์

“คิดเป็น กล้าแสดงออก นอบน้อม ใส่ใจ ให้บริการ”