ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับคณะอาจารย์

เข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนทางอาชีวศึกษาครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยฯได้มีผู้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานในครั้งนี้จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
อาจารย์ วิมลรัตน์ ยอดคำแปง ได้รับรางวัล งานวิจัยในชั้นเรียน ระดับดีมาก
อาจารย์ ตวงรัตน์ ทิปมูล ได้รับรางวัล งานวิจัยในชั้นเรียน ระดับดี
อาจารย์ จิรารัตน์ รัตนธรรมาภรณ์ ได้รับรางวัล งานวิจัยในชั้นเรียน ระดับดี