ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563
ทางฝ่ายงานแนะแนว ได้เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายครูแนะแนว ณ ศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2 โรงเรียนสันทรายหลวง
ซึ่งทางวิทยาลัยอาชีวจันทร์รวี ได้รับเกียรติเป็น 1 ใน 4 ของวิทยาลัยทางการอาชีพ ให้เข้าร่วมสัมมนาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับ ปวช.และ ปวส.ในครั้งนี้