กิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวีได้มีการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทวิภาคี

ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ โดยมีรองผู้อำนวยการณิชานันท์ วิจันทร์ตา

เข้านิเทศนักศึกษาในระดับชั้น ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562