ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 

ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวีได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการตรวจ นิเทศและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและประกันคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายจากส่วนงานต้นสังกด